Poziv na 5. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/21-01/4
URBROJ: 2198/21-1
U Tkonu, 21. prosinca 2021.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

5. sjednicu Skupštine TZO Tkon
u (utorak) 28. prosinca 2021. u 12:00h

- Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa rada sa financijskim planom  za 2021. godinu;
2) Prijedlog godišnjeg programa rada sa financijskim planom za 2022. godinu;
3) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financjskim planom za 2022. g.;
4) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2022. g.;

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186