Otvoren Javni poziv za direktora TZO Tkon - Rok prijave: 8 dana od objave Natječaja

TZO TKON
Mulina 6
23212 Tkon

KLASA: 022-01/22-01/5
URBROJ: 2198/22- 3
Tkon, 11. siječnja 2022.

Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/2019. i 42/2020.), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj: 23/2017., 72/2017. i 52/2019.) i članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 09/2020.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Tkon od 11. siječnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Tkon raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor direktora Turističke zajednice Općine Tkon

Naziv turističke zajednice: Turistička zajednica Općine Tkon
Radno mjesto: Direktor Turističke zajednice Općine Tkon (m/ž)
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž)
Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme od 4 godine
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/2008. i 69/2017.). Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju za izbor direktora Turističke zajednice Općine Tkon, dalje u tekstu: Natječaj, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu („Narodne novine“, broj: 93/2014., 127/2017. i 98/2019.), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/2019.), te odredbi članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj: 23/2017., 72/2017. i 52/2019.) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
6. da poznaje rad na osobnom računalu.
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/2019.).

Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata
-adresu
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
-potpis kandidata

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti i sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta:

1. životopis
2. presliku osobne iskaznice ili domovnice
3. preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim Natječajem
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS):
- elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i
- potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja, potvrde i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima s područja turizma
5. prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka
6. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
7. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu)
9. vlastoručno potpisanu izjavu da za izbor kandidata ne postoje zapreke iz članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 52/2019. i 42/2020.).

Traženi dokazi se dostavljaju u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomene:

- U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom/direktoricom  može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

- U skladu sa odredbama članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice. Direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje  ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica. Direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja. Direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Pravodobnom prijavom smatra se prijava koja je zaprimljena u roku i na način kako je određeno ovim Natječajem.
Nepotpune i nepravodobne prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz ovog Natječaja.
Formalne uvjete ispunjava kandidat koji dostavi dokaze o ispunjavanju svih općih i posebnih uvjeta iz ovog Natječaja.
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje imenuje Turističko vijeće.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji podnesu potpunu i pravodobnu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje Turističko vijeće.
Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonski i putem elektroničke pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Natječaj.
Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 10 dana od dana zaključenog Natječaja.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Tkon odlučuje glasovanjem o izboru kandidata te će imenovati izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Općine Tkon na mandat od četiri godine.
O rezultatima ovog Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Tkon.
Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o radu zaposlenih u Turističkom uredu TZO Tkon.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Tkon zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za imenovanje direktora“
na adresu: Turistička zajednica Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon

Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Tkon. Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan u koji je predana pošti smatra se danom predaje prijave Turističkoj zajednici Općine Tkon.

Predsjednik Turističkog vijeća
TZO Tkon
v. r. Anđelo Palaškov, mag. oec.