Oglas za zaposlenje

Na temelju Odluke o raspisivanju Oglasa za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu TZO-Tkon – 1. Izvršitelja (m/ž) od 9. travnja 2019., Klasa: 100-01/19-01/1; Ur. broj: 2198/19-3, Predsjednik Turističke zajednice Općine Tkon, dana 10. travnja 2019. raspisuje i objavljuje

OGLAS

za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za marketing u Turističkom informativnom centru (TIC) u
TZO Tkon – 1. Izvršitelja (m/ž)

Članak 1.

Pozivaju se zainteresirani da podnesu prijavu za zaposlenje 1 Stručnog suradnika za marketing u Turističkom informativnom centru (TIC) u TZO Tkon i to na rok od 1. svibnja 2019. do 31. listopada 2019. godine.

Članak 2.

Nalaže se da kandidati trebaju, uz opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14 i 127/17) ispunjavati uvjete utvrđene člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne Novine“, broj: 23/2017. i NN 71/2017. ), te člankom 6. i 6a Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 3.

Uz prijavu se prilažu dokazi o:
- završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij ( 180 ili 240 ECTS bodova ), ili specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova) društvenog ili humanističkog smjera;
- najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
- položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
- poznavanje rada na osobnom računalu.Kandidat (m/ž) koji nema položen stručni ispit, ali ispunjava ostale uvjete iz ovog Oglasa, može biti primljen na rad, ali je obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 19. travnja 2019.

Članak 4.

Sa izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, temeljem odluke o odabiru, a po sljedećim uvjetima:
- 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno za razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. listopada 2019. godine.

Članak 5.

Prijave se mogu dostaviti osobnim putem ili poštom na adresu Turistička zajednica Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon, sa naznakom – za oglas – stručni suradnik u TIC-u TZO Tkon.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Članak 6.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Turističke zajednice Općine Tkon.

U Tkonu, 10. travnja 2019.
Klasa: 112-04/19-01/1
Ur. broj: 2198/19-2

Turistička zajednica
Općine Tkon
Predsjednik
Goran Mušćet